SamenGROEN is het niet eens met aanvraag uitbreiding varkensbedrijf Zuurbemde: ruimtelijke draagkracht overschreden

20 Juni 2019

SamenGROEN is het niet eens met aanvraag uitbreiding varkensbedrijf Zuurbemde: ruimtelijke draagkracht overschreden

Op de gemeenteraad van 13/6 lag de aanvraag tot planologisch attest Vanschoubroek voor. SamenGROEN vindt de toekenning van dit attest geen goede zaak, omdat de ruimtelijke draagkracht hiermee wordt overschreden. Met de geplande nieuwbouw wordt het varkensbedrijf immers 3822 m² groter en dat is een pak meer dan de 800 m² waar de meerderheid het over heeft in een bericht dat werd verspreid via verschillende kanalen. SamenGROEN wijst er tevens op dat de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) verdeeld was in haar advies van 23 mei 2019 over de goedkeuring van dit planologisch attest. Met deze aanvraag tot planologisch attest wenst de bedrijfsleider rechtszekerheid te krijgen voor de uitbreiding van het varkensbedrijf. Een gedeelte van de stallen dient immers in parkgebied gebouwd te worden. De geplande nieuwbouw zorgt, zoals vermeld, voor een toename van de bebouwde oppervlakte  van 2892m² naar 6714m² (+3822m²). Het aantal varkens stijgt van 604 naar 953. Het is de vierde keer dat dit planologisch attest wordt aangevraagd op 10 jaar tijd. Naast adviezen van ANB en Dpt. Landbouw en Visserij was er een negatief advies van de provincie. Voor SamenGroen is het duidelijk, zo stelt Kris Lentacker (gemeenteraadslid SamenGROEN): 'Met het goedkeuren van dit planologisch attest wordt de ruimtelijke draagkracht van het perceel en de impact op de omgeving overschreden. Schaalvergroting en de daarbij horende uitbreiding mag niet eenzijdig vanuit de behoefte van het bedrijf alleen bekeken worden. De impact op de leefomgeving (woon- en natuurfunctie) en wat ruimtelijk aanvaardbaar is, moet grondig afgewogen worden. Ernaast staat er immers nog een varkensbedrijf met ongeveer evenveel varkens. We willen landbouw zeker een kans geven in onze gemeente, maar een uitbreiding van 3822m² op deze locatie is niet te verantwoorden. De ruimtelijke draagkracht van het perceel en de impact op de omgeving wordt hierdoor overschreden.’. Een belangrijke factor voor SamenGROEN is dus de cumulatieve impact van het naastliggende varkensbedrijf en de mogelijke juridische problemen. Hilde Vanbrabant (gemeenteraadslid SamenGROEN) stelt: 'Beide bedrijven moeten vanuit milieutechnisch standpunt als een geheel bekeken worden. Dit zal zeker een rol spelen in de toekenning van de omgevingsvergunning. Wanneer er nu een planologisch attest afgeleverd wordt, en nadien zou blijken dat de vergunning niet verleend kan worden, loopt de gemeente mogelijk gevaar om in een procedure verwikkeld te raken en verantwoordelijk kan worden gesteld. Dit moet vanuit behoorlijk bestuur vermeden worden.' Tot slot stelt Lentacker: ’Een aanvraag tot omgevingsvergunning is er zeker nog niet. Hiervoor moet eerst de beroepstermijn van 30 dagen gerespecteerd worden waarin de deputatie of het departement omgeving nog kunnen reageren op de aflevering van het planologisch attest.’