Mondelinge vragen SamenGROEN gemeenteraad 21 februari 2019

20 Februari 2019

Mondelinge vragen SamenGROEN gemeenteraad 21 februari 2019

Maandag 18/2/2019 dienden we drie mondelinge vragen in voor de gemeenteraad van komende donderdag (21/2/2019). Dit moet immers vanaf nu schriftelijk gebeuren en dit drie dagen voor de gemeenteraad. Waar naartoe na de ontbinding van vzw GMTA? Vragen i.v.m. agendapunt 6. Cultuur- en erfgoedraad: aanpassing statuten.Vraag n.a.v. het agendapunt van de gemeenteraad van 18/12/2018 rond de ontbinding van het GMTA.In de ontwerptekst van de statuten van de cultuur- en erfgoedraad wordt melding gemaakt van de “ontbinding van de vzw GMTA”. Heeft het gemeentebestuur de intentie om een samenwerking aan te gaan met de ART (Academie Regio Tienen), zoals dat bijvoorbeeld het geval is voor de gemeenten Tielt-Winge, Hoegaarden of Kortenaken? Of is een dergelijke samenwerking reeds geregeld? In het geval er geen samenwerking met de ART wordt aangegaan en er dus geen filiaal van de ART komt in Glabbeek: wat zijn uw argumenten om af te zien van deze samenwerking? In het geval er wel een samenwerking met de ART komt: hoe zal de financiering van het filiaal geregeld worden, meer bepaald het aandeel voor de gemeente Glabbeek (schooljaar 2019-2020 en volgende schooljaren)? Hoe gaat het met de plannen voor de Welzijnscampus? Tijdens de gemeenteraad van 17/01/2019 werd de vraag gesteld naar de verkoop van het perceel gemeentegrond voor de Welzijnscampus. Op dat moment was de akte nog niet verleden.SamenGROEN wil op dit vlak graag informeren naar de huidige stand van zaken: Is dit perceel gemeentegrond verkocht? M.a.w. werd de verkoopsakte intussen verleden? Hoeveel heeft de verkoop van dit perceel opgebracht? Voldoet dit perceel aan de voorwaarden voor de vergunningen die nodig zijn voor de uitbouw van een Welzijnscampus? Welke vergunningen moeten nog worden aangevraagd en/of verkregen? Wanneer kunnen de raadsleden stukken digitaal inkijken? Tijdens de gemeenteraad van 17/01/2019 diende SamenGROEN een amendement in op hethuishoudelijk reglement van de gemeenteraad.Raadsleden hebben het recht stukken elektronisch ter beschikking te krijgen als zij daarom verzoeken(artikels 20 en 50 van het decreet Lokaal Bestuur (DLB)). Dit kan bijvoorbeeld via een intranet dat allestukken standaard in elektronische vorm voor de raadsleden beschikbaar stelt, zodat ze hier niettelkens apart om moeten vragen.SamenGROEN wil op dit vlak graag informeren naar de huidige stand van zaken: Wanneer zal de gemeente de stukken elektronisch ter beschikking kunnen stellen van deraadsleden? Welke oplossing zal hiervoor uitgewerkt worden? Welke stappen worden hiervoor momenteel gezet?